Bobbel mit chianti

3-fädig:

Bobbel "Skorpion"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Widder"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "You & Me"
ab 3,75 € 75,00 € / kg

4-fädig: