Bobbel mit orange

3-fädig:

Bobbel "Happy Day"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Krokus"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Sinfonie in Orange"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Widder"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Zwillinge"
ab 3,75 € 75,00 € / kg

4-fädig:

Bobbel "Bollywood"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Happy Hour"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Harmonie in Orange"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Lebe deinen Traum"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Phönix"
ab 4,88 € 75,00 € / kg