Bobbel mit mocca

3-fädig:

Bobbel "Schoko-Traum"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Stier"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Waldelfe"
ab 3,75 € 75,00 € / kg
Bobbel "Waldfee"
ab 3,75 € 75,00 € / kg

4-fädig:

Bobbel "Schoki"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Steinbock"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Waldschrat"
ab 4,88 € 75,00 € / kg
Bobbel "Zauberwald"
ab 4,88 € 75,00 € / kg